Hiệu quả đầu tư MasterViet

Kênh đầu tư

Tăng trưởng 2017 Tăng trưởng 2018 Tăng trưởng

2019

Tăng trưởng

2020

1

CK – VNIndex

48%

-9,3% 8%

14,86%

2

Vàng

12,7%

-0,5% 15,5%

28,05%

3

Tiết Kiệm

6,5%

6,5% 6,8%

6,8%

4

HĐKD BĐS

4,1%

4,3% 4,6%

0.31%

5

USD/VND

-0,7%

1,7% -0,58%

-0.44%

 

Tỷ suất lợi nhuận danh mục MasterViet(%)

Masterviet Index so với Index thị trường