Danh sách câu hỏi

Thực chất MasterViet là một công ty chuyên về đầu tư tài chính. Các nhà đầu tư cá nhân sẽ góp vốn và trở thành cổ đông của công ty thông qua việc mua lại cổ phiếu do MTV phát hành. Nguồn vốn huy động sẽ được sử dụng để đầu tư vào các doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng tốt. Lợi nhuận từ hiệu quả đầu tư sẽ được chia lại cho các nhà đầu tư cá nhân.

  • Công ty MTV luôn có báo cáo kiểm toán hàng năm, trong báo cáo này sẽ bao gồm danh mục đầu tư, toàn bộ thông tin sẽ được công khai trên website của công ty.
  • Ngoài ra, hàng quý chúng tôi cũng công bố báo cáo quý trên website.
  • Danh mục đầu tư là hoàn toàn do đội đầu tư Công ty quyết định, với mục tiêu mang lại lợi nhuận tốt nhất cho Quý cổ đông, điều đó thể hiện rất rõ qua các con số về hiệu quả đầu tư.
  • Những quyết định quan trọng sẽ được đưa ra thảo luận trước hội đồng cổ đông trong các phiên họp.

Gửi thắc mắc cho chúng tôi