13

Oct

Chính sách lao động

Tại MTV, phát triển sự nghiệp và kỹ năng phân tích, kỹ năng làm việc của nhân viên là yếu tố quan trọng để thành công trong tương lai. Trên cơ sở niềm tin này,[…]